Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

بررسی ارتباط بین تیتر کمی HBsAg با سطح HBV-DNA در بیماران مبتلا به عفونت مزمن HBV در سه مرکز درمانی اهواز در سال 1394 و ۱۳۹۵ Correlation between quantitative titer of HBsAg and HBV DNA level in patients with Chronic Hepatitis B

صباغ زاده, عباس (2017) بررسی ارتباط بین تیتر کمی HBsAg با سطح HBV-DNA در بیماران مبتلا به عفونت مزمن HBV در سه مرکز درمانی اهواز در سال 1394 و ۱۳۹۵ Correlation between quantitative titer of HBsAg and HBV DNA level in patients with Chronic Hepatitis B. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

[img]
Preview
Text
125663-20.pdf

Download (800kB) | Preview

Abstract

مقدمه: شیوع آلودگی با ویروس هپاتیت B و هزینه¬های جهانی آن روز به روز در حال افزایش است. در حال حاضر حدود 250 میلیون نفر در دنیا با عفونت HBV دست به گریبانند. این عفونت سبب مرگ تقریباً 686.000 نفر در سال شده و همین امر این بیماری را در ردیف جدول بیماری¬های کشنده بالاتربرده است. هپاتیت B مزمن، شایع-ترین علت سیروز کبدی و کارسینوم هپاتوسلولر در جهان است. در ایران حدود 40-15 درصد افراد دارای عفونت، در خطر ابتلا به سیروز و HCC هستند. همان¬طور که برای تشخیص هپاتیت و مرحله آن از سطح و تیتر HBsAg در خون استفاده می¬شود، از Serum HBV-DNA نیز جهت طبقه¬بندی بیماران، پیش¬بینی نتایج طولانی¬مدت داروها، تصمیمات درمانی و ارزیابی پاسخ به درمان استفاده می¬شود. اما این آزمایش محدودیت¬های هزینه¬بری، مثل نیاز به نیروی آموزش دیده دارد و در همه مراکز نیز در دسترس نمی¬باشد. اخیراً سنجش تیتر HBsAg در سرم به عنوان مارکری از فعالیت بیماری در هپاتیت B و جایگزینی برای HBV-DNA مورد توجه قرار گرفته است . هدف ما از این مطالعه مقطعی، ارزیابی سطوح HBsAg در هپاتیت مزمن و در بیماران ایرانی که درمان ضدویروسی دریافت نکرده¬اند و بررسی ارتباط آن با سطوح HBV-DNA است . روش: 62 بیمار وارد مطالعه شدند. با توجه به معیارهای خروج، افراد معتاد، باردار، مبتلا به هریک از انواع دیگر هپاتیت، آلوده با HIV، سابقه مصرف داروی ضدویروس و مبتلا به سایر بیماری‌های کبدی حذف شدند. تیتر HBV-DNA و HBsAg و وضعیت HBeAg و نیز تیتر ALT در سرم بیماران اندازه¬گیری شد. بیماران بر اساس تقسیم-بندی به عمل آمده در جدول متغیرها به 4 گروه تقسیم شدند (IT، IC, HBeAg منفی و LR) و میانگین HBsAg در هر گروه تعیین و سپس میزان HBV-DNA و HBsAg در هر گروه مقایسه گردید. تمامی داده‌ها در نرم افزار آماری SPSS Ver20 وارد شد و تحلیل گردید . یافته ها: از 62 بیمار، 53 درصد مرد و 47 درصد زن بودند که اختلاف معنی‌داری بین سن مردان و زنان بدست نیامد (599/0P=). متوسط سطح سرمی HBsAg 5/54 ± 16/88 و حداقل و حدکثر آن 05/0 و 130 بود. این میزان در مردان و زنان به ترتیب 1/96 و 13/79 بود. در کل بیماران، متوسط سطح HBV-DNA 68/2 ± 07/6 (IU/mL) یا 108×68/2 ± 107×07/6 بود. میزان متوسط آن در مردان و زنان به ترتیب 108×280/2 ± 107×99/3 و 108×1/3 ± 107×45/8 بود. بین مدت بیماری (ماه) و HBV-DNA همبستگی معنی¬داری از لحاظ آماری وجود نداشت (P=0.185, r=-173) بین مدت بیماری و سطح سرمی HBsAg همبستگی آماری دیده نشد (P=0.369, r=0.116). مشاهده شد که بین HBV-DNA و سطح سرمی HBsAg ارتباط و همبستگی معناداری وجود ندارد (P=136, r=-0.191) ارتباط آماری بین HBV-DNA و سطح سرمی HBsAg در مردان و زنان مشاهده نشد و P value به ترتیب در مردان و زنان 112/0 و 584/0 بود . نتایج: می¬توان چنین نتیجه گرفت که میزان HBsAg پایه در فازهای مختلف با هم متفاوتند؛ از طرف دیگر HBsAg و HBV-DNA همسو تغییر می¬کنند. اما محدودیت های زیادی اعم از حجم نمونه، ژنوتیپ ویروس، جنس مقطعی بودن مطالعه وجود دارد. لذا احتمال وجود رابطه¬ای معنادار بین این دو پارامتر در صورت رفع محدودیت¬ها و اختلاف¬زای مذکور دور از نظر نمی¬باشد. Background: The prevalence of hepatitis B virus infection and its global burden is increasing. About 250 million people in the world are currently suffering from HBV infection. The infection has killed nearly 686,000 people in 2013, which has led to a higher incidence of fatal diseases. Chronic hepatitis B is the most common cause of hepatic cirrhosis and hepatocellular carcinoma in the world. In Iran, about 15 to 40 percent of infected patients are at risk for cirrhosis and HCC. As HBsAg level and titer is used for the diagnosis of hepatitis and its stage, HBV-DNA serum is also used to classify patients, predict long-term medication results, treatment decisions, and evaluate response to treatment. But this test has cost constraints, such as the need for trained force and not available at all centers. Recently, serum HBsAg titration has been considered as a marker of hepatitis B disease and a replacement for HBV-DNA. Our goal in this cross-sectional study was to evaluate the levels of HBsAg in chronic hepatitis in Iranian patients who did not receive antiviral therapy and to investigate its association with HBV-DNA levels. Method: 62 patients were enrolled in the study. According to exit criteria, addicts, pregnants, people with any other types of hepatitis, people infected with HIV, history of using antiviral drugs and history of other liver diseases were excluded. The HBV-DNA, titre of HBsAg and HBeAg and ALT were also measured in the serum of patients. The patients were divided into four groups based on the division into the table of variables (IC, IT, HbeAg negative and LR). The mean of HBsAg was determined in each group and then the HBV-DNA and HBsAg levels were compared in each group. All data were entered into the SPSS Ver20 software and analyzed. Results: From 62 patients, 53% were male and 47% were female, and there was no significant difference between men and women (P = 599). The mean serum HBsAg level was 16.16 ± 54.5 and the maximum and minimum values were 0.05 and 130. This rate in males and females was 96/1 and 79/13, respectively. Overall, the mean HBV-DNA level was 6.7 ± 2.68 (IU / mL) or 107.7 ± 2.68 pg / 6.6. The average rate in men and women was 399.99 ± 2.808 × 108 × 10.8 × 107.1 × 108. There was no statistically significant correlation between duration of disease (month) and HBV-DNA (P = 0.185, r = -173). There was no statistically significant correlation between duration of disease and serum HBsAg level (P = 0.369, r = 0.116). It was found that there was no significant correlation between HBV-DNA and serum HBsAg level (p = 136, r = -0.191). There was no statistically significant association between HBV-DNA and serum HBsAg levels in males and females, and P value in men and women was 0.11 and 0/584, respectively. Conclusion: the base HBsAg levels differs in different phases. On the other hand, they HBsAg and HBV-DNA alter in same way. But there are many limitations, including the sample size, genotype of the virus, gender, and the nature of cross-sectional study. Therefore, the probability of a significant relationship between these two parameters in the event of elimination of the constraints and the differences between them is not far off

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Keywords: هپاتیت مزمن، HBsAg،HBV-DNA، لود ویروسی، HBeAg Chronic hepatitis, HBsAg, HBV-DNA, Viral load, HBeAg
Subjects: Q Science > QR Microbiology
R Medicine > RC Internal medicine
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: آقای بهرام سوسنی غریب وند
Date Deposited: 24 Apr 2018 06:02
Last Modified: 24 Apr 2018 06:02
URI: http://eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/12815

Actions (login required)

View Item View Item