Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

بررسی مقایسه ای نتایج عمل جراحی شکاف لب وکام با وبدون استفاده از NAM(Nasoalveolar Molding) – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال های 93-89 Comparative evaluation of cleft lip &palate operation result with& without NAM application Shahid Beheshti Medicine University 2010-2014

طلوعی, محمد (2017) بررسی مقایسه ای نتایج عمل جراحی شکاف لب وکام با وبدون استفاده از NAM(Nasoalveolar Molding) – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال های 93-89 Comparative evaluation of cleft lip &palate operation result with& without NAM application Shahid Beheshti Medicine University 2010-2014. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

[img]
Preview
Text
m119857.pdf.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

مقدمه:بیماری شکاف لب (وکام) شایعترین ناهنجاری مادرزادی کراتیوفاسیال میباشد که علاوه بر لب باعث بدشکلی بینی بصورت کاهش پهنای نوستریل-کاهش ارتفاع کولوملا-malposision(بد قرارگیری) پایه ala به سمت پایین وخارج ومقعر شدن لبه ala میباشد.سنگ بتای درمان ان ترمیم جراحی است که برای شکاف لب ترجیحا در سه ماهگی انجام میشود.مشکلات اصلی بعد از جراحی بدشکلی های ناشی از اسکار جراحی و دفورمیتی های بینی اصلاح نشده است. افزایش اندازه شکاف با افزایش کشش با شدت اسکارهای بعدی ارتباط مستقیم دارد.یکی از اقدامات کمک کننده قبل از جراحی روش قالب گیری بینی و آلوئولNasoAlveolar Molding میباشد که با کاهش اندازه شکاف و کشش حاصله وبهبود شکل بینی باعث بوجود آمدن نتایج بهترجراحی از نظر زیبایی وعوارض عمل میشوداین مطالعه جهت بررسی اثرات NAM بر روی نتایج جراحی ترمیم شکاف لب و کام انجام شده است. روش کار:روش نمونه گیری وحجم نمونه شامل تمام شماری همه بیماران شکاف لب وکامی بود که توسط دکتر کلانتر هرمزی وبا استفاده از NAM قبل از عمل تحت عمل ترمیم شکاف قرار گرفته بودند و سپس مقایسه آنان با گروه کنترل با همان تعداد وشدت بیماری وبدون استفاده از NAM بوسیله ایشان و با تکنیک مشابه-Millard- عمل قرار گرفته اند بود.عوارض بر اساس مستندات پرونده و نتایج زیبایی بر اساس نمرات سه جراح پلاستیک مجرب به 5 معیار اصلی شامل:اسکار جراحی-موقعیت ورمیلیون-شکلalar rim-پهنای نوستریل وارتفاع کولوملا بر مبنای فوتوگرافی های قبل وبعد از عمل بیماران و بدون آگاهی از گروه بیماران و از نمره 5 تا 50داده شدند یررسی گردید.داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه بیست ویک شد.جهت مقایسه عوارض دو گروه از ازمون Chi square ومقایسه میانگین نمرات زیبایی از آزمونMann-Whitney U-test ویررسی همبستگی نمره زیبلیی با شدت شکاف و سن شروع NAM وسن عمل جراحی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.سطح معنی داری ازمون ها در این مطالعه با P<0.05در نظر گرفته شد. یافته های تحقیق:از مجموع 34 بیماری که با استفاده از PNAM تحت عمل قرار گرفتند(گروه اول) نه نفر به دلایل مختلف از مطالعه خارج شدند.از 25 نفرهر کدام از گروه ها 16 نفر شکاف یکطرفه و9 نفر شکاف دوطرفه داشتند.در گروه اول17نفر ودر گروه دوم 16 نفر پسر بودند.در گروه اول جراحی مجدد زیر یکسال وجود نداشت ودر گروه دوم 12%بود ولی تفاوت معنی دار نبود.به جز یک مورد فیستول اورونازال در گروه اول که بدون جراحی بهبود یافت عارضه دیگری مشاهده نشد.میانگین وانحراف معیار نمره کل زیبلیی در گروه اول 3.66+_40.76 بود که به شکل معنی داری از گروه دوم با نمره3.23+_33.3بالاتربود.در تک تک معیارهای زیبایی نیز نمرات گروه NAMمثیت از گروه دوم بالاتر بودکه به جز در موقعیت ورملیون باP=0.059 در سایر(موارد از نظراماری معنی دار بود.همچنین رضایتمندی والدین در گروه اول بصورت معنی داری بالاتر بود.نمرات زیبایی پسران ودختران به تفکیک درهر گروه بسیار نزدیک بودند.نمره زیبایی کل با بالا رفتن سن شروع MNA کاهش می یابد R=-0.13 (ضریب همبستگی) که معنی دار نمی باشدنمی.همچنین با افزایش سن هنگام عمل نمره زیبایی کاهش می یابد R=-0.15 در مقابل R=-0.09 که هیچکدام از نظر اماری معنی دار نمی باشد. نتیجه گیری:با توجه به وجود عوارض پایین ونتایج پس از عمل به مراتب بهتر از نظر زیبایی در گروه استفاده کننده NAM به نظر میرسد بکار بردن PNAM بویژه در موارد شدید بیماری شکاف لب وکام مفید وعقلانی میباشد وهر چه این کار زودتر انجام شود فواید ان بیشتر است. Introduction: Cleft lip and palate is the most common congenital craniofacial malformation which leads to decreased nostril width and columella height, downward malposition of alar base and outward cavity of alar edge in addition to nose deformity. The best treatment is surgical repair which is preferred at the third month of life for infants with cleft lip. Main post-surgical complications include unpleasant suture line scar and unresolved nasal deformities. There is a direct relationship between increased size of cleft lip, increased tension and severity of scars. One of the helpful measures to take before surgery is Nasoalveolar Molding (NAM) which leads to better outcomes in terms of beauty and complications by decreasing the cleft size and tension and improved shape of nose. This study aimed at studying the effects of NAM on outcomes of cleft lip and palate repair surgery. Methods & Materials: The study sample size included all patients with cleft lip and palate operated by one same surgeon & same technique(Millard)with presurgical NAM(PNAM) Then, they were compared with control group with same number and severity of disease operated by the same surgeon using a similar technique, Millard, but without PNAM. Complications based on medical records and beauty outcomes were classified into 5 main criteria by three skilled plastic surgeons including surgical scar, vermilion position, alar rim shape, nostril width and collumela height based on pre and post surgical photographies without knowing patient groups were classified from 5 to 50 scores. Data were analyzed using SPSS (version 21). Chi-square and Mann-Whitney U-test were used to compare the complications of both groups and the scores of beauty, respectively. To determine the correlation between beauty score and severity of the cleft and beginning age of NAM and surgery age, Pearson Correlation Coefficient was employed. Significance level was considered P<0.05. Findings: Out of 34 patients who had been operated with PNAM (first group), 9 patients were excluded due to different reasons. Of the 25 patients, there were 16 unilateral and 9 bilateral clefts in each group. There were 17 and 16 male patients in first and second group, respectively. The first group had no second surgery in less than one year. While 12% of the second group had second surgery in less than one year but this difference was not significant. Except one case of oronasal fistula in the first group which improved without surgery, no other complications were observed. Mean and standard deviation of the total score of beauty in the first group equaled 40.76 ± 3.66 which was higher than the second group with 33.3 ± 3.23. In each of the beauty criteria, NAM group scores were higher than the second group which were statistically significant except in vermillion with P=0.059. Parents’ consent was significantly higher in the first than the other group. Individual beauty scores of boys and girls were very similar in both groups. Total beauty score decreases as the beginning age of MNA increases, R= -0.13 (correlation coefficient) which is not significant. Also, with increased age at time of operation, the beauty score decreases, R= - 0.15 versus. R=-0.09. None of them were statistically significant. Conclusion: Considering few post-surgical complications and outcomes in terms of beauty in NAM users, it seems that PNAM especially in severe cases of cleft lip and palate is appropriate and sensible. The sooner the appliance of NAM , the better the outcomes would be.

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Keywords: :شکاف لب وکام-قالب گیری بینی وآلوئول قبل از جراحی-ترمیم شکاف لب وکام- عوارض جراحی-نمره زیبایی cleft lip and palate, nose and alveolus molding before surgery, cleft lip and palate repair, surgery complications, beauty score
Subjects: R Medicine > RD Surgery
R Medicine > RL Dermatology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: آقای بهرام سوسنی غریب وند
Date Deposited: 21 Mar 2017 12:07
Last Modified: 21 Mar 2017 12:07
URI: http://eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/3443

Actions (login required)

View Item View Item