Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

جداسازي و شناسايي عوامل ايجاد كننده اونيكومايكوزيس در اهواز با استفاده از روش هاي قارچ شناسي و مولكولي Isolation and identification of the agents of onychomycosis in Ahvaz using mycological and molecular methods

جعفرپور, سیما (2016) جداسازي و شناسايي عوامل ايجاد كننده اونيكومايكوزيس در اهواز با استفاده از روش هاي قارچ شناسي و مولكولي Isolation and identification of the agents of onychomycosis in Ahvaz using mycological and molecular methods. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

[img]
Preview
Text
m114065.pdf

Download (879kB) | Preview

Abstract

مقدمه: اونیکومایکوزیس عفونت مزمن قارچی صفحه یا بستر ناخن های دست و یا پا می باشد که %50 ناهنجاری های ناخن را تشکیل می دهد. عفونت معمولا خود به خود بهبود نیافته، ممکن است به سایر نقاط بدن گسترش یابد و توسط سه گروه از قارچ ها شامل درماتوفیت ها، مخمر ها و كپك هاي ساپروفیتی ایجاد می شود. از لحاظ جمعیتی بیشتر در بالغین و در هر دو جنس دیده می شود لیکن در زنان بیشتر گرفتاری ناخن دست و در مردان بیشتر درگیری ناخن پا مشاهده می شود. هدف: تشخیص اونیکومایکوزیس و شناسایی عوامل آنها در مراجعین به آزمایشگاه های قارچ شناسی اهواز و ارزیابی فاکتورهای اپیدمیولوژیک عفونت روش ها: طی یک بازه زمانی یکساله (تیرماه 1393 الی 94) افراد مشکوک به عفونت قارچی ناخن که به آزمایشگاه قارچ شناسی ایران زمین شهر اهواز مراجعه می کردند در این مطالعه شامل شدند. نمونه گیری از ناخنها و آزمایش میکروسکوپی مستقیم با پتاس %10 برای تشخیص عفونت صورت گرفت. نمونه های مثبت بسته به نوع عفونت در محیط های SC و SCC کشت داده شدند. ایزوله های مخمری جهت مشخص نمودن آلودگی باکتریال یا عفونت مخمری مخلوط، روی محیط کروم کاندیدا آگار کشت شدند. عملیات استخراج DNA از تمامی ایزوله های مطالعه بعمل آمد. نواحی ITS1-5.8s-ITS2 از کمپلکس rDNA در ایزوله های مخمری و درماتوفیتی طی آزمون PCR تقویت و به ترتیب توسط آنزیم های MspI و MvaI در آزمون RFLP برش داده شده و در ژل آگارز 1 % الکتروفورز شده و با استفاده الگوی الکتروفورتیک قطعات حاصله، شناسایی عوامل انجام شد. شناسایی عوامل ساپروفیتیک نیز از طریق تعیین توالی نواحی ITS و بتا توبولین صورت گرفت. نتایج : از 433 نفر مراجعه کننده به آزمایشگاه عفونت در 154 نفر (6/35 %) شامل 56 مرد (4/36 %) و 98 زن (6/63 %) با استفاده از آزمایش مستقیم و کشت تایید شد. گرفتاری ناخن دست (1/57 %) بیشتر از عفونت ناخن های پا (9/42 %) بود و بیشترین درگیری در گروه سنی بالای 50 سال (8/31 %) دیده شد. همچنین کاندیدیازیس ناخن های دست بیشتر در خانم ها مشاهده شد، در حالی که اونیکومایکوزیس ساپروفیتی و کچلی ناخن های پا، بیشتر در آقایان مشاهده شد. در مجموع 19 گونه از 3 گروه مختلف قارچی شامل مخمرها (%7/59)، درماتوفیتها (4/36 %) و کپک های ساپروفیتی (9/3 %) از 133 نمونه که کشت مثبت داشتند، شناسایی شدند. کاندیدا آلبیکنس شایع ترین ایزوله و گونه مخمری مطالعه، و تریکوفیتون اینتردیجیتال نیز فراونترین ایزوله درماتوفیتی بود. چتومیوم انگوستوسپیرال و تریکوسپورون آساهی برای اولین بار بعنوان عامل اونیکومایکوزیس از ایران جدا شدند. نتیجه گیری: شیوع کلی اونیکومایکوزیس و به ویژه اونیکومایکوزیس درماتوفیتی (کچلی ناخن) در خوزستان در حال کاهش است. از طرفی وقوع این عفونت ها توسط ساپروفیت ها و مخمرها در حال افزایش است. کاندیدا آلبیکنس بعنوان شایع ترین عامل اونیکومایکوزیس باقی مانده است. شیوع عفونت در زنان به دلیل گرفتاری بیشتر انگشتان دست در حال افزایش است و از طرفی در مردان اونیکومایکوزیس ناخن های پا رو به افزایش است. سن مبتلایان نیز نسبت به گذشته افزایش بیشتری یافته و بچه ها کمترین مبتلایان به اونیکومایکوزیس را تشکیل می دهند. Introduction: Onychomycosis is infection of hands and toes nail plate or bed that constitutes 50% of all nail disorders. The infection is usually not improved spontaneously, may spread to other parts of the body and is caused by three groups of fungi including dermatophytes, yeasts and saprophytic molds. In terms of population, it is more seen in adults of both sexes, but in women the fingernails involvement is more common while toenails are more affected in men. Objective: The diagnosis of onychomycosis and identification of its agents in patients referred to mycology laboratories in Ahvaz and assessment of epidemiological factors of infection. Methods: Over a period of one year (July 2014 to 2015), all individuals suspected to fungal nail infection that reffered to Iran zamin mycology laboratory and Mycology Nail sampling and direct microscopic examination with 10% KOH was used for detection of infection. Depending on the type of infection Positive samples were cultured in and SC and SCC media. To determine the bacterial contamination or mixed yeast infection, yeast isolates were subcultured on CHROMagar™ Candida medium. All the studied isolates were subjected to DNA extraction. The ITS1-5.8s-ITS2 regions of r-DNA complex were amplified in all yeasts and dermatophytes strains during the PCR and subsequently were digested by MspI and MvaI restriction enzymes. The digested fragments were electrophoresed on 1% agarose gel and identification of isolated carried out via the obtained electrophoretic patterns. Identification of saprophytic isolates was done through ITS and beta-tubulin sequencing. Results: Of the 433 cases referred to the laboratories, infection was confirmed in 154 patients (35.6%), including 56 men (36.4%) and 98 women (63.6%) by direct examination and culture. Hand nails involvment (57.1%) was more than infected toenails (42.9%) and the most affected age group were the over 50 years (31.8%). Likewise, fingernails candidiasis was more common in females, whereas saprophytic onychomycosis and tinea of toenails, more observed in males. Totally, 19 species from three different fungal group includding yeasts (59.7%), dermatophytes (36.4%) and molds saprophytic molds (3.9%) were identified from 133 samples with positive culture. Candida albicans was the most common yeast strain isolate and species in the study, and trichophyton interdigital was also the most frequent isolated dermatophyte. For the first time, Chetomium angustispirale and Trichosporonosis asahi were isolated as a cause of onychomycosis in Iran. Conclusion: The overall prevalence of onychomycosis and especially dermatophytic onychomycosis (tinea unguiuum) in Khuzestan are decreasing. However, the incidence of infection by saprophytes and yeasts is rising. Candida albicans remains as the most common yeast and T. interdigitale as the main dermatophytic agent of onychomycosis. Due to more involvement of fingernails, the prevalence of infection is rising in women and on the other hand, the frequency of toenail mycosis is increasing in men. Compared to the past, age of the affected individual has increased and children now constitute the lowest patients numbers with onychomycosis.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Q Science > QR Microbiology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: آقای بهرام سوسنی غریب وند
Date Deposited: 26 Mar 2017 04:20
Last Modified: 26 Mar 2017 04:20
URI: http://eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/3607

Actions (login required)

View Item View Item